De'

JuH > De' > 'a ghIH
jengva' tuj exchanger characteristics
Dec 21, 2016

(comparison jengva' tuj exchangers yub-'ej-tube tuj exchanger je)

a … jen tuj Qay coefficient;

muHIvtaHbogh corrugate jengva' difference yoy, jan'e' flow neH flow fluid, qaStaHvIS 'eS reynolds So'meH jIr corrugated Qatlh flow path neH (generally Re = 50 ~ 200) bopummeH turbulent flow, vaj 'e' yub-'ej-tube 3 generally qel jen tuj Qay coefficient, ~ poH 5.

Hat difference, mach Hat difference DeSDu' pItlh qej b. logarithmic.

qaStaHvIS tube yub Segh tuj exchanger neH, cha' mut fluid respectively qaStaHvIS He retlhDaq je, yub yItungHa', qaH QaQ 'emvo' flow, peQ shang QIH flow flow, logarithmic Hat motlhbogh amendment coefficient mach, 'ej jengva' tuj exchanger neH 'ej flow pagh upstream flow mIw, amendment coefficient je motlh qaStaHvIS around, 0.95 je, bIr, 'ej Don yu tuj ghor flow tuj fluid qaStaHvIS jengva' tuj exchanger 'emvo' , 'ej pagh veb flow, vaj tuj exchanger van Hat mach, tuj laH below 1 ℃ bIQ jengva' yub Segh tuj exchanger peQ 5 ℃ FFF tube QutwI'.

jengva' tuj exchanger

jengva' tuj exchanger

c. footprint mach.

compact jengva' tuj exchangers 'eb, So'meH Qay mIchHom per muq pel'aQ-'ej-tube 2 unit tuj ~ 5 poH, 'ej reserved leH Daq bundle yub-'ej-Tube 'ej rap bIrchoHmeH, mIchHom vIHtaHbogh jengva' tuj exchanger 1 ghap 5 yuvtlhe' chav tlhap 'oH ~ 1 ghap 8 yo'a'neS Hajmo' yub-'ej-tube tuj exchangers.

d. pIm ngeD tuj Qay yoS combination mIw pagh wIQaw'laH;

Hoch nI' law' ghur pagh puS tIj nup, laH ghur ngoQ chav qoj tuj Qay mIchHom, nup, jan'e' arrangement choH SoH pagh puS jan'e' ngaSwI' yuvtlhe' wIngaQmoHta'DI', poQ combination mIw laH chav SoH, adapt je chu' tuj 'ej tuj Qay mIchHom yub-'ej-tube tuj exchangers tlhoS DuHbe' ghur.


chopmeH: jengva' tuj exchangers buv

veb: Qo'
guangzhou jiema tuj tam luch co., Ltdghogh HablI': +86-20-82249117